Pilietybė

Sukurta 2014.08.29 / Atnaujinta 2021.10.07 15:15

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, yra Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas.

SVARBU:  2021 m. rugsėjo 24 d. įsigaliojo  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 761 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 280 „ Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  Nutarimu tvirtinamas Dokumentų, susijusių su Lietuvos Respublikos pilietybe, teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), pagal kurį nustatoma, kad  nuo  2021 m. lapkričio 15 d. visi prašymai dėl pilietybės pildomi TIK per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) adresu www.migracija.lt  per visas naršykles, išskyrus Internet Explorer.  Per MIGRIS sistemą asmuo galės pateikti prašymus lietuvių arba anglų kalba:

 • dėl Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • dėl leidimo prisiekti Lietuvos Respublikai;
 • išduoti ar pakeisti teisės atkurti pilietybę pažymėjimą, išduoti ar pakeisti lietuvių kilmės pažymėjimą;
 • pateikti pranešimą apie įgytą kitos valstybės pilietybę.

Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme numatytus atskirus atvejus.

Užpildęs prašymą dėl pilietybės ar pranešimą MIGRIS, asmuo turės atvykti į Migracijos departamentą arba konsulinę įstaigą ir pateikti dokumentų, kurių skaitmenines kopijas pridėjo, pildydamas prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ar pranešimą MIGRIS, originalus. Atkreipiame dėmesį, kad asmuo per konsulines įstaigas galės pateikti dokumentų originalus tik prie šių prašymų ir pranešimo, pateiktų per MIGRIS (tik asmeniškai atvykęs):

 • dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo;
 • dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo;
 • dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka;
 • dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo (asmuo, kuris Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimdamas arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta arba suteikta supaprastinta tvarka ir kuris po to jos neteko);
 • dėl vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • leisti prisiekti Lietuvos Respublikai;
 • išduoti ar pakeisti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą;
 • išduoti ar pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą;
 • pranešimo apie kitos valstybės pilietybės įgijimą.

Migracijos departamentas, atlikęs  vertinimą ir nenustatęs trūkumų,  išsiųs per MIGRIS asmeniui pranešimą, kad jis per 4 mėnesius nuo tokio pranešimo išsiuntimo dienos turi asmeniškai atvykti į konsulinę įstaigą ir pateikti įkeltų dokumentų originalus.

Gavęs tokį pranešimą asmuo galės registruotis priėmimui į konsulinę įstaigą.

Prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės konsulinėje įstaigoje nepriimami, jeigu:

 • MIGRIS pridėtos skaitmeninės dokumentų kopijos neatitinka pateiktų dokumentų originalų;
 • prašymą teikiantis asmuo atsisako sumokėti nustatyto dydžio konsulinį mokestį konsulinėje įstaigoje;
 • kelionės dokumentas yra negaliojantis ar netinkamas naudoti;
 • prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir prie šio prašymo pridedami dokumentai pateikiami nesilaikant Pilietybės įstatymo 37 straipsnio 1 dalies (Lietuvos Respublikos pilietybės klausimai nagrinėjami tik pagal pačių asmenų rašytinius prašymus; vaikų, nesukakusių 18 metų, ir asmenų, teismo pripažintų neveiksniais tam tikroje srityje, prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės paduoda jų atstovai).

Pareiga pranešti apie kitos valstybės pilietybės įgijimą

Atkreipiame dėmesį, kad pranešimas apie kitos valstybės pilietybę yra labai svarbus pačiam asmeniui, nuolat gyvenenčiam Vokietijoje, nes Vokietijos institucijos turės klaidingą informaciją apie turimas pilietybes.

Įgijus kitos valstybės pilietybę asmuo pateikia visus dokumentaus pagal aukščiau išdėstytą tvarką per MIGRIS: Pranešimą apie kitos valstybės pilietybės įgijimą, Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą, patvirtinantį kitos valstybės pilietybės įgijimą ir įgijimo datą – vokiškai EINBUERGERUNGSURKUNDE (su vertimu į lietuvių kalbą).

Pranešime nurodžius, kad atitinkate bent vieną iš Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo numatytą išimtį -7 straipsnio 1–5, 7 ir 9 punktus – būtina pateikti išimtį patvirtinančius dokumentus.

Atvejai, kai Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybes gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis:

jeigu Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas;

yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.;

yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.;

Pilietybės įstatymo 7 straipsnio 2 ar 3 punkte nurodyto asmens palikuonis;

sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto – Vokietijoje tai negalioja) įgijo tos valstybės pilietybę;

yra asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jį, iki jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;

yra asmuo, kuris išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta dėl to, kad jis turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei.

Vaikų, nesukakusių 18 metų, ir neveiksnių asmenų Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę klausimas nagrinėjamas pagal jų tėvų arba atstovų pateiktą pranešimą apie kitos valstybės pilietybės įgijimą.

Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimas

Pilietybės atkūrimas - tai teisės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę įgyvendinimas asmenims, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusiems Lietuvos Respublikos pilietybę, ir jų palikuoniams, kurie iki 2011-04-01 nėra įgiję Lietuvos Respublikos pilietybės. Šie asmenys turi neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje – jie nuolat gyvena ir jeigu jie nėra kitos valstybės piliečiai. Reikalavimas atsisakyti kitos valstybės pilietybės netaikomas asmenims, kurie yra ištremti iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d., arba išvykę iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d., arba jų palikuonys (vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai).

Jeigu norite atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, turite pateikti:

 • prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo Prašymas atkurti pilietybę (turi būti užpildyti visi laukai);
 • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • gimimo liudijimą (su vertimu į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma „Apostille“).
 • vardo ar pavardės keitimą patvirtinančius dokumentus (reikia pateikti jeigu keitėte šiuos asmens duomenis; jie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma „Apostille“);
 • teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą (jei asmeniui toks buvo išduotas);
 • dokumentus, patvirtinančius, kad esate asmuo, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjęs Lietuvos Respublikos pilietybę arba jo palikuonis (vaikas, vaikaitis, provaikaitis);

Tai gali būti: Lietuvos Respublikos vidaus ar užsienio pasai, išduoti iki 1940 m. birželio 15 d.; Lietuvos Respublikos užsienio pasai, išduoti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų po 1940 m. birželio 15 d.; dokumentai, liudijantys asmens tarnybą Lietuvos kariuomenėje ar darbą valstybės tarnyboje; gimimo liudijimai arba kiti dokumentai, kuriuose tiesiogiai nurodyta turėta Lietuvos Respublikos pilietybė; asmens liudijimai, išduoti iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvoje, arba asmens liudijimai, išduoti pagal dokumentus, išduotus iki 1940 m. birželio 15 d. Jei neturite reikalingų dokumentų, galite kreiptis į Lietuvos centrinį valstybės archyvą el.p. [email protected] (prašymų formos).

 • Dokumentus, patvirtinančius vardo ar pavardės keitimą;
 • Dokumentus, patvirtinančius, kad nesate kitos valstybės pilietis (išskyrus atvejus, kai galite būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis);
 • Dokumentus, patvirtinančius tremtį arba išvykimą iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d., jeigu esate kitos valstybės pilietis.

Dokumentų pavyzdžiai

Tremties atveju: pažyma iš Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos Respublikos prokuratūros arba Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo, patvirtinanti asmens tremtį. Dėl tremtį įrodančių dokumentų kreipkitės į Lietuvos ypatingąjį archyvą el. paštu [email protected]  (prašymų formos).

Išvykimo atveju: išrašai iš užsienio valstybių gyventojų registrų, patvirtinantys asmens imigracijos ar repatriacijos datą; dokumentai, patvirtinantys asmens imigraciją į užsienio valstybę; arba užsienio valstybėje iki 1990 m. kovo 11 d. išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ar natūralizacijos pažymėjimai; arba dokumentai, patvirtinantys užsienyje sudarytą santuoką ar vaikų gimimą; arba kiti dokumentai, įrodantys asmens nuolatinį gyvenimą užsienio valstybėje iki 1990 m. kovo 11 d.

Jei neturite reikalingų dokumentų, dėl dokumentų, patvirtinančių iki 1940-06-15 gimimo, mirties, santuokos faktą išdavimo galite kreiptis į Lietuvos valstybės istorijos archyvą el.p. [email protected]  (prašymų formos).

Konsuliniai mokesčiai už prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikimą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje:

 • dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo, atsisakymo, grąžinimo priėmimas ir perdavimas - 100 eurų;
 • dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas - 60 eurų;
 • dokumentų dėl kitos valstybės pilietybės įgijimo perdavimas – nemokamai.

Prašymų  ir Pranešimo apie kitos valstybės pilietybės įgijimą formas rasite čia.

Lietuvos Respublikos piliečio, kartu turinčio ir kitos valstybės pilietybę, statusas

Lietuvos Respublikos pilietį, kuris kartu yra ir kitos valstybės pilietis, Lietuvos valstybė laiko tik Lietuvos Respublikos piliečiu. Kitos valstybės pilietybės turėjimas neatleidžia jo nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų Lietuvos Respublikos piliečio pareigų.

Daugiau informacijos pilietybės klausimais galite rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha