linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

ES sektorinės politikos

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta 2018.11.27 16:35

ES reikalų koordinavimas

Užsienio reikalų ministerija atsakinga už horizontalų ES reikalų koordinavimą Lietuvoje: Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo koordinavimą, prižiūri proceso drausmę ir pozicijų kokybę. ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo darbus koordinuoja Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Tarpinstitucinis ES klausimų koordinavimas Lietuvoje vyksta keliais lygiais. Lietuvos Respublikos pozicijos ES Tarybos klausimais rengiamos ir derinamos Lietuvos Informacinėje integracijos į ES sistemoje (LINESIS). Lietuvos Respublikos pozicijos svarstomos Vyriausybės ES komisijos posėdyje (VESK) ir joms pritariama Vyriausybės pasitarime (prireikus posėdyje). ES reikalų koordinavimą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Vyriausybės nutarimai „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ bei „Dėl Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos sudarymo“. Vyriausybės ES komisijos posėdžiai vyksta kiekvieną antradienį.

ES sektorinės politikos

Bendrieji reikalai

Bendrųjų reikalų taryba nagrinėja klausimus, turinčius įtakos daugiau nei vienai Sąjungos politikos sričiai, pavyzdžiui, ES plėtrą, daugiametį ES biudžetą, regionines strategijas, taip pat institucinius ir administracinius klausimus.

Bendrųjų reikalų taryba taip pat koordinuoja pasirengimą Europos Vadovų Tarybos susitikimams, aptaria jos išvadas bei prižiūri jų įgyvendinimą.

Daugiau informacijos galite rasti ES Bendrųjų reikalų tarybos tinklapyje.

Užsienio reikalai

Užsienio reikalų Taryba, pirmininkaujama ES Vyriausiojo Įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai, prižiūri ir priima sprendimus visose Sąjungos išorės veiksmų srityse, įskaitant bendrąją užsienio ir saugumo politiką, užsienio prekybą ir vystomąjį bendradarbiavimą. Pastaraisiais metais vienas iš Tarybos prioritetų – bendradarbiaujant su Europos Komisija užtikrinti Europos Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą pritaikant Europos Sąjungos turimus instrumentus.

Užsienio reikalų tarybai susirinkus užsienio prekybos formate, aptariamos bendrosios ES išorės prekybos politikos kryptys trečiųjų šalių.

Vystomojo bendradarbiavimo politika siekiama taikos, skatinti ekonominį augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių bei integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką.

Daugiau informacijos galite rasti ES Užsienio reikalų tarybos tinklapyje.

Ekonomikos ir finansų reikalai

Ekonomikos ir finansų reikalų taryba nagrinėja ekonomikos politikos koordinavimo, fiskalinės valstybių narių viešųjų finansų priežiūros, euro, finansų ir kapitalo rinkų, ekonominių santykių su trečiosiomis šalimis Europos Sąjungos politikos klausimus. Taryba kartu su Europos Parlamentu tvirtina metinį Europos Sąjungos biudžetą.

Daugiau informacijos galite rasti ES Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos tinklapyje.

Teisingumas ir vidaus reikalai

Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) Taryba nustato politikos kryptis ir užtikrina Europos Sąjungos politikos įgyvendinimą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje.

TVR taryba teisingumo dalyje nagrinėja klausimus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bei baudžiamosiose bylose. Dėmesys taip pat skiriamas ir ES piliečių ir kitų ES gyvenančių asmenų pagrindinių teisių apsaugai bei ES pilietybei, taip pat asmens duomenų apsaugos klausimui.

TVR taryba vidaus reikalų dalyje nagrinėja klausimus, susijusius su migracijos, prieglobsčio, vizų politika, sienų valdymu. Dėmesys taip pat skiriamas kovai su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, policijos ir kitų teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui, civilinei saugai.

Daugiau informacijos galite rasti ES Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos tinklapyje.

Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalai

Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų Taryboje (EPSCO) priimami sprendimai dėl geresnio valstybių narių užimtumo, socialinės ir sveikatos apsaugos politikų, už kurias tiesiogiai atsakingos valstybės narės, koordinavimo. Geresnis socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos sistemų koordinavimas padeda šalinti kliūtis laisvai judėti Europos Sąjungoje, padeda apsisaugoti nuo didelių grėsmių visuomenės sveikatai. Ši taryba taip pat yra bendradarbiavimo platforma ES valstybėms narėms keistis gerąja patirtimi ir aptarti galimus bendrų problemų (pvz. jaunimo nedarbo) sprendimo būdus.

Daugiau informacijos galite rasti ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos tinklapyje.

Konkurencingumas

Konkurencingumo Taryba jungia vidaus rinkos, pramonės ir mokslinių tyrimų Europos Sąjungos politikos sritis, kuriose siekiama užtikrinti glaudų politikos tikslų koordinavimą, siekiant didesnio Europos Sąjungos konkurencingumo. Taryba horizontaliai prižiūri ir įgyvendina veiksmus vidaus rinkos (viešųjų pirkimų, laisvo paslaugų teikimo ir įsisteigimo, laisvo prekių judėjimo, intelektinės ir pramoninės nuosavybės, konkurencijos ir bendrovių teisės), sumanaus reglamentavimo, smulkių ir vidutinių įmonių politikos, pramonės, konkurencingos aplinkos kūrimo, inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityse.

Daugiau informacijos galite rasti ES Konkurencingumo tarybos tinklapyje

Transportas, telekomunikacijos ir energetika

Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba nagrinėja klausimus, kurie svarbūs kuriant šiuolaikišką ir veiksmingą transporto, energetikos ir telekomunikacijų sistemą, sklandžiai veikiančią ekonominiu, socialiniu ir aplinkos apsaugos požiūriais.

Energetikos taryba formuoja Europos Sąjungos energetikos bei energetikos ūkio plėtros politiką, kuri apima tokius klausimus kaip, energijos resursų tiekimo saugumą, atsinaujinančios ir branduolinės energetikos klausimus, energijos efektyvumą, ES energijos vidaus rinkos kūrimą, prisideda prie ES energetikos politikos su trečiosiomis šalimis stiprinimo ir kitus klausimus.

Transporto klausimais Taryba gilinasi į klausimus susijusius su kelių transportu, geležinkeliais, vandens ir oro transportu, o telekomunikacijų dalyje aptariami elektroninių ryšių, informacinės visuomenės plėtros, skaitmeninės darbotvarkės klausimais. Ši Taryba siekia sukurti integruotą europinį transporto, telekomunikacijų tinklą, atverti nacionalines rinkas, sukurti informacinę visuomenę, pašalinti tarp šalių narių egzistuojančius reguliacinius skirtumus, susijusius su kainomis, standartais, rinkos prieinamumo sąlygomis, viešaisiais pirkimais ir kt.

Daugiau informacijos galite rasti ES Transporto, telekomunikacijos ir energetikos tarybos tinklapyje.

Žemės ūkis ir žuvininkystė

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba nagrinėja klausimus žemės ūkio srityje, susijusius su Bendrosios žemės ūkio politikos formavimu ir įgyvendinimu, vidaus rinkos bendrų taisyklių nustatymu, miškininkyste, augalų apsauga, maisto sauga ir gyvūnų gerove. Žuvininkystės srityje nagrinėjami klausimai, susiję su Bendrosios žuvininkystės politikos formavimu ir įgyvendinimu, siekiama užtikrinti tausų žuvų išteklių naudojimą ir tinkamą jų valdymą, didinti žuvininkystės pramonės konkurencingumą ir išlaikyti deramą produkcijos kokybę vartotojams.

Daugiau informacijos galite rasti ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos tinklapyje.

Aplinka

Aplinkos taryboje sprendžiama dėl aplinkos apsaugos kokybės reikalavimų tam, kad ekonominė veikla būtų harmoninga, subalansuota ir tvari, žemės ištekliai naudojami atsakingai ir kad būtų išsaugota žmogaus sveikatai tinkama aplinka. Joje taip pat svarstomi tarptautinio bendradarbiavimo klausimai sprendžiant regionines ir globalias aplinkos apsaugos problema, ypač dėl klimato kaitos ir globalaus atšilimo.

Daugiau informacijos galite rasti ES Aplinkos tarybos tinklapyje.

Švietimas, jaunimas, kultūra ir sportas

Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto Taryboje (EYC) priimami sprendimai, kuriais siekiama padėti ES valstybėms narėms plėtoti kokybiškas švietimo ir profesinio mokymo sistemas, puoselėti nacionalines kultūras ir rūpintis bendru kultūros paveldu. Taryba svarsto ir kartu su Europos Parlamentu tvirtina programas, kuriomis skatinamas studentų, mokytojų ir dėstytojų mobilumas, aktyvesnis jaunų žmonių dalyvavimas demokratiniame ES gyvenime.

Daugiau informacijos galite rasti ES Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos tinklapyje.