Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Strateginių sprendimų paramos grupės pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigybę

Sukurta 2020.01.31 / Atnaujinta 2020.01.31 15:43

Skelbiama atranka į Strateginių sprendimų paramos grupės pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigybę (pareiginės algos koeficientas 8,19).

 

Darbuotojo funkcijos:

1. koordinuoja Vyriausybės Strateginių projektų portfelio (toliau – Projektas) įgyvendinimą ministerijoje, vykdo Projekto stebėseną ir teikia su Projekto įgyvendinimu susijusią informaciją ministerijos vadovybei ir Vyriausybei;

2. organizuoja ir koordinuoja Ministerijos metinio veiklos plano rengimą, tvirtinimą ir teikimą suinteresuotoms institucijoms;

3. organizuoja ir koordinuoja Ministerijos metinės veiklos ataskaitos rengimą ir teikimą Vyriausybei;

4. pagal Grupės kompetenciją užtikrina informacijos pateikimą Stebėsenos informacinėje sistemoje;

5. Grupės vadovo pavedimu rengia medžiagą strateginio planavimo darbo grupės posėdžiams, prisideda prie kitų Ministerijos strateginio planavimo ir valdymo dokumentų rengimo, kitų Grupės kompetencijai priskirtų strateginio planavimo ir valdymo srities uždavinių vykdymo;

6. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos ambasadorių klubo veiklą;

7. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Ministerijos veiklos administravimo tobulinimo ir efektyvumo didinimo;

8. pagal kompetenciją renka, kaupia ir sistemina informaciją apie Ministerijos bendrųjų funkcijų efektyvumą, koordinuoja šios informacijos teikimą kompetentingoms institucijoms, renka, kaupia ir sistemina informaciją kitais Grupės kompetencijai priskirtais viešojo valdymo tobulinimo, efektyvumo didinimo klausimais;

9. analizuoja ir vertina Ministerijos teisinio reglamentavimo poreikį Grupės kompetencijai priskirtose Ministerijos veiklos srityse, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo tikslingumo, rengia teisės aktų projektus Grupės kompetencijai priskirtose Ministerijos veiklos srityse, teikia išvadas dėl Ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų rengiamų teisės aktų projektų;

10. pagal savo kompetenciją palaiko nuolatinį ryšį su Ministerijos padaliniais, organizuoja pasitarimus, konsultuoja administracijos padalinius strateginio planavimo ir valdymo ir kitais Grupės kompetencijai priskirtais klausimais, atstovauja Grupei Ministerijos padalinių pasitarimuose;

11. rengia ir teikia Ministerijos vadovybei informaciją Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

12 pagal savo kompetenciją palaiko nuolatinį ryšį su kitomis institucijomis, organizuoja pasitarimus, pagal savo kompetenciją atstovauja pasitarimuose Grupei ir Ministerijai;

13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo tarnybinius pavedimus.

Specialūs reikalavimai:

1. turėti  aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. gerai išmanyti raštvedybos taisykles;

5. būti gerai susipažinusiu su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Ministerijos veiklą, diplomatinę tarnybą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, viešojo valdymo tobulinimą;

6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma –„Slaptai“.

 

Dokumentai teikiami 5 darbo dienas iki 2020 m. vasario 7 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (skelbimo Nr. 8990).

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected] arba tel.: 8 5 2362807.