Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Finansų departamento Buhalterinės apskaitos skyriaus finansininko pareigybę

Sukurta 2020.02.11 / Atnaujinta 2020.02.11 09:02

Skelbiama atranka į Finansų departamento Buhalterinės apskaitos skyriaus finansininko pareigybę  (A2 lygis, pareiginės algos koeficientas nuo 6,82 iki 8,25).

 

Darbuotojo funkcijos:

1. informacinėje finansų valdymo ir apskaitos sistemoje registruoja pirminius apskaitos duomenis, užtikrina, kad užregistruoti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir atitiktų pirminius apskaitos dokumentus;

2. registruoja ūkines-finansines operacijas, vykdomas negrynaisiais pinigais Lietuvos bankuose esančiose ministerijos nebiudžetinių lėšų atsiskaitomosiose sąskaitose;

3. vykdo mėnesinių mokėjimų į banko mokėjimo kortelių sąskaitas apskaitą;

4. registruoja ūkines-finansines operacijas banko mokėjimo kortelių ūkinėms išlaidoms banko sąskaitoje;

5. registruoja gautas sąskaitas faktūras dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“;

6. išrašo kompensavimo sąskaitas kitoms įstaigoms ir registruoja jas dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“;

7. vykdo mokamos rentos diplomatų, ilgą laiką atstovavusių Lietuvos Respublikai užsienyje, našlėms apskaitą;

8. vykdo autorinių ir intelektinių paslaugų teikimo sutarčių apskaitą ir kontrolę;

9. apskaito ministerijos gautas paramos lėšas ir teikia Paramos gavimo ir panaudojimo metines ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai;

10. sudaro ir teikia gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčių mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai;

11. teikia informaciją tarpinių ir metinių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų sudarymui;

12. dalyvauja metinėje inventorizacijoje;

13. kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus funkcijoms atlikti, pagal kompetenciją rengia skyriaus dokumentų bylas bei perduoda jas saugoti į archyvą;

14. vykdydamas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, atsiskaito skyriaus vedėjui už tarnybinių pavedimų vykdymą bei atsako už finansinės informacijos ir ataskaitų, teikiamų ministerijos vadovybei bei kontroliuojančioms institucijoms, teisingumą ir pateikimą laiku;

15. vykdo kitas departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio užduotis, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

             

Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ekonomikos, finansų ar apskaitos studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos srityje;

3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių ar rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei finansų valdymo ir apskaitos sistema Microsoft Dynamics NAV (Navision);

5. būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis;

6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, diplomatinę tarnybą ir ministerijos veiklą;

7. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;

8. mokėti tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

9. mokėti kaupti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

10. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktiškai;

11. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

12. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

 

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijantį dokumentą;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. užpildytą pretendento anketą;

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis);

Dokumentai teikiami iki 2020 m. vasario 24 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (skelbimo Nr. 63161).

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected] arba tel.: 8 5 2362807.